Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w Zabrzu

W monumentalnej auli Szkoły Podstawowej nr 36 noszącej imię Juliana Tuwima, zlokalizowanej w mieście Zabrze, miała miejsce ceremonia ślubowania oraz przekazania dokumentów potwierdzających awans zawodowy na stanowisko nauczyciela mianowanego. Beneficjentami tej ważkiej uroczystości byli pedagodzy pracujący w różnorodnych jednostkach oświatowych tego miasta.

Wśród obecnych na tym niecodziennym wydarzeniu znalazły się liczne osoby pełniące istotne role publiczne. Wymienić można tu m.in.: Małgorzatę Mańka-Szulik – prezydent miasta Zabrze, Łucję Chrzęstek-Bar – stojącą na czele Rady Miasta, Jolantę Jaskółkę – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego w Zabrzu, Janusza Siecha – lidera Organizacji Międzyzakładowego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” reprezentującego pracowników sektora oświaty miasta Zabrze oraz Ewę Wolnicę – naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Byli także obecni świeżo upieczeni nauczyciele mianowani ze szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych Zabrza.

Prestiżowy tytuł został przyznany 97 pedagogom kontraktowym, którzy z powodzeniem przeszli przez proces egzaminacyjny oraz odbyli ponad dwuletni staż pracy. Wszyscy uhonorowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się do sumiennego wykonywania obowiązków wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążenia do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia i własnego, a także do edukowania i kształtowania następnych pokoleń w duchu miłości do Ojczyzny, szacunku dla tradycji narodowych oraz przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas ceremonii nie brakło również elementów artystycznych. Za ich dostarczenie odpowiedzialni byli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu pod batutą Katarzyny Kupiec.