Zabrzezjańskie miasto oferuje usługę transportu "od drzwi do drzwi" bez opłat

Zabrze, dla troski o obywateli wymagających pomocy w przemieszczaniu się, wprowadziło specjalny program o nazwie „Door to door”. Ten innowacyjny projekt ma na celu ułatwienie dojazdu do takich miejsc jak lekarz, urząd, sklep czy inne miejsca, które wymagają personalnej wizyty. Zabrze udostępnia ten program poprzez MOPR Zabrze i wykorzystuje dwa specjalistyczne pojazdy do jego realizacji. Projekt obejmuje również wsparcie od przeszkolonych asystentów dla osób o ograniczonej sprawności. Uczestnictwo w tym projekcie nie jest obciążone żadnymi kosztami. Transport jest dostępny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 19:00.

Dzięki umowie podpisanej przez Miasto Zabrze na kwotę 854 910,57 zł (w tym dofinansowanie z UE: 720 518,63 zł), realizacja projektu jest możliwa. Umowa ta dotyczy przyznania grantu w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, który jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt „Transport door to door w Zabrzu” jest skierowany do co najmniej 400 mieszkańców Zabrza, którzy potrzebują wsparcia w zakresie mobilności. W szczególności dotyczy to osób mających trudności z samodzielnym przemieszczaniem się, np. osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, używających kul, niewidomych, słabowidzących i innych. Projekt ten ma na celu zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie jest taka potrzeba – wsparcia asystenckiego, umożliwiającego korzystanie z działań społecznych, zawodowych i zdrowotnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu bariery w dostępie do usług publicznych, takie jak sposób dotarcia do wybranego miejsca, znikną.