Dzisiejsza, trzecia sesja Rady Miasta Zabrze z kadencji 2024-2029

Trzecia sesja Rady Miasta Zabrze z kadencji 2024-2029 zaplanowana jest na dzisiejszy dzień, czyli 3 czerwca. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14.00 w sali numer 115 Urzędu Miejskiego w Zabrzu, znajdującej się przy ulicy profesora Zbigniewa Religi numer 1.

Podczas obrad planowane są następujące punkty: modyfikacje budżetu Zabrza na rok 2024, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta na lata 2024-2048 oraz wprowadzenie nowelizacji uchwały numer XXXIII/357/16 z 14 listopada 2016 roku dotyczącej zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta, które nie są jego wyłączną własnością.

Członkowie rady będą również debatować na temat rozpoczęcia prac nad ogólnym planem miasta Zabrze, określenia wymagań dla przedsiębiorców starających się o pozwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach domowych oczyszczalni ścieków oraz transportem nieczystości ciekłych.

Podczas obrad poruszane będą także kwestie odstąpienia od trybu przetargowego przy zawieraniu umów najmu nieruchomości z garażem murowanym na czas nieokreślony, położonych przy ulicy Alojzego Pawliczka oraz Józefa Rymera. Podobne debaty przewidziane są w kontekście zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości znajdujących się przy ulicy księdza Józefa Madei i Ignacego Paderewskiego.

Na sesji planowane jest również wprowadzenie zmian do uchwały numer XXX/497/21 z 22 lutego 2021 roku dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zabrze oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2021-2025, nazwanego uchwałą numer XXX/498/21.

Obrady obejmują również decyzję dotyczącą wystąpienia Miasta Zabrze ze stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich, powołanie stałych komisji Rady Miasta Zabrze, wyznaczenie przedstawicieli rady do Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, desygnowanie trzech przedstawicieli rady do komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za osiągnięcia sportowe w okresie 2024-2029, a także oddelegowanie dwóch radnych do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze.