Przygotowania do zimy w Zabrzu: jak się przygotować i z kim nawiązać kontakt?

Odpowiedzialność za utrzymanie dróg objętych zimowym nadzorem oraz nadzór nad tymi pracami spoczywa na Miejskim Zarządzie Dróg, który ma swoją siedzibę przy ulicy Kasprowicza 8 w Zabrzu.

Zadaniem naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu jest reprezentowanie przewodniczącego Miejskiego Komitetu Akcji Zimowej (prezydenta miasta Zabrze) jako pełnomocnika prowadzącego Akcję Zimową na terenie miasta.

Właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za przeprowadzenie Akcji Zimowej na swoich terenach i przyległych chodnikach. Ich obowiązki wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku oraz z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

Straż Miejska w Zabrzu jest organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania obowiązków wynikających z oczyszczania ulic i chodników ze śniegu i lodu.