Zmagania Polskiej Grupy Górniczej o zezwolenie na wydobycie w Zabrzu-Bielszowicach trwają pięć lat

Po ponad pięciu latach starań o pozyskanie surowców ze złóż Zabrze-Bielszowice, Polska Grupa Górnicza (PGG) otrzymała nowy termin na zakończenie procedur, związanych z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Ostateczny termin postępowania dotyczącego projektu „Wydobycie węgla kamiennego i metanu jako towarzyszącej kopaliny ze złóż Zabrze-Bielszowice” na lata 2020-2044, został ustalony na koniec kwietnia 2024 roku.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony przez PGG 12 października 2018 roku. Dwanaście dni później, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach rozpoczęła formalne postępowanie. Jednak, podczas analizy raportu nadesłanego przez PGG, RDOŚ poprosiło firmę górniczą o dodatkowe informacje. Postępowanie zostało zawieszone na wniosek inwestora 6 września 2021 roku i wznowione dopiero w listopadzie 2022 roku.

Nowy termin załatwienia sprawy, wyznaczony na początku grudnia 2022 roku, nie został dotrzymany. W trakcie postępowania, 19 stycznia 2023 roku, Fundacja Greenpeace Polska została dopuszczona do udziału w procesie. RDOŚ wielokrotnie apelował do inwestora o uzupełnienie raportu, a PGG dostarczyło dodatkową dokumentację, która jednak została uznana przez RDOŚ za niekompletną.

Jakie braki w dokumentacji zauważyła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska? Postępowanie jest prowadzone w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu wydobycia węgla kamiennego i metanu ze złóż Zabrze-Bielszowice. Dokumentacja dostarczona przez PGG nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, jak to określa artykuł 66 Ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska. Według Natalii Zapali, rzecznik prasowy RDOŚ, w raporcie brakuje m.in. oceny wpływu eksploatacji na wody powierzchniowe i podziemne, analizy zmian warunków hydrogeologicznych oraz wpływu działalności na kształtowanie się leja depresji.